Prawo

Jakie sprawy wchodzą w skład prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, co to jest?

Prawo rodzinne reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 -Kodeks rodzinny i opiekuńczy , Dziennik Ustaw nr9, poz. 59, z późniejszymi zmianami.

Prawo rodzinne to jeden z działów prawa cywilnego, które zajmuje się regulacją stosunków w rodzinie, w równym stopniu majątkowych jak i niemajątkowych. Ten zakres prawa reguluje funkcjonowanie rodziny, stosunki wewnątrz rodziny oraz stosunki pomiędzy rodziną a osobami trzecimi.

Własną regulację praw rodzinnych ustanowił również Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. W II rozdziale Traktatu zamieszczono jako niezbywalne prawo do:

 • założenia rodziny
 • zawarcie małżeństwa
 • zakaz dyskryminacji
 • różnorodność kulturową, religijną i językową
 • równouprawnienie mężczyzn i kobiet
 • prawa dziecka
 • ochronę życia rodzinnego i zawodowego

Czym się zajmuje prawo rodzinne?

Prawo rodzinne, zwane czasem prawem familijnym wprowadza:

 • regulacje majątkowe i regulacje stosunki osobistych, jakie powstają w wyniku zawarcia małżeństwa
 • regulacje stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi
 • regulacje stosunków powstających w wyniku pokrewieństwa i powinowactwa
 • regulacje co do wspólnoty majątkowej ustawowej pomiędzy małżonkami, jej zmiany i ustanie
 • regulacje co do separacji i ustania małżeństwa

Prawo rodzinne zajmuje się pochodzeniem dziecka, zakresem władzy rodzicielskiej, zasadami przysposobienia, czyli adopcją, reguluje zasady i sprawy alimentacji, opiekę i kuratelę.

Zasady prawa rodzinnego

Podstawowe zasady charakteryzujące prawo rodzinne, stanowiące o zawartych w nim regulacjach to:

 • zasada równego traktowania małżonków
 • zasada dbania o dobro małoletnich dzieci
 • zasada równouprawnienia dzieci adoptowanych i dzieci pochodzących z małżeństwa

Prawa i obowiązki małżonków

Prawo rodzinne określa uprawnienia i obowiązki małżonków względem siebie, względem dzieci oraz względem prawa:

 • obowiązek wspólnego pożycia, czyli obowiązek utrzymywania więzi fizycznej i duchowej
 • obowiązek wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania na rzecz rodziny
 • uprawnienie do wspólnego decydowania w sprawach najważniejszych dla rodziny bez uprzywilejowania żadnej ze stron
 • uprawnienia do korzystania z mieszkania i wszystkich przedmiotów gospodarstwa domowego będących własnością jednego ze współmałżonków
 • uprawnienia do ustawowego umocowania każdego z małżonków do działania, gdy jedno z nich nie może działać samodzielnie
 • obowiązek solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków, gdy zobowiązanie to zostało zaciągnięte w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodziny
 • obowiązek solidarnego zaspokajania potrzeb rodziny

Sąd rodzinny rozpatruje

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, sąd rodzinny rozpoznaje sprawy z zakresu:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • postępowania w sprawach nieletnich
 • postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu

Sąd rodzinny rozpoznaje i rozpatruje sprawy o alimenty, ustanawia rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Ponadto zajmuje się również sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, czyli kontaktami z dzieckiem, uznaniem ojcostwa, opieką i kuratelą. Więcej informacji na temat prawa rodzinnego możecie uzyskać od: Adwokatki Małgorzaty Tokarz od prawa rodzinnego.

Popularne Posty