Prawo

Jak wysokie są koszty za usługi prawnika?

Jak wysokie są koszty za usługi prawnika?

Wynagrodzenie prawnika jest  to jeden z tych ważnych elementów usług prawniczych, które to sprawiają klientom znaczne trudności. Wątpliwości budzi szczególnie to, czy wynagrodzenie jest odpowiednie do charakteru, a także rodzaju, rozmiarów oraz jakości usługi, możliwości jej praktycznego zastosowania a także jej wartości oraz osiągniętych efektów z punktu widzenia klienta. Dla wielu bowiem klientów wynagrodzenie stanowi dosyć istotne kryterium oceny usługi.

Wynagrodzenie prawnika Kraków

Także pośród samych prawników kwestia wynagrodzeń powoduje dylematy etyczne. Ich źródłem są bowiem motywy, jakimi to kieruje się prawnik ustalając wynagrodzenie. Powstaje wówczas pytanie, czy owe motywy te są adekwatne do warunków działania prawnika, a także uzasadnione okolicznościami świadczenia usług, bądź też od nich abstrahują oraz bazują na innych, mniej czytelnych dla klienta formułach. To natomiast może budzić wątpliwości klienta, szczególnie w zakresie relacji ustalonego wynagrodzenia do kosztów usługi, a także osiągniętego efektu bądź wartości usługi dla klienta. Dodatkowe trudności wywodzą się z faktu, iż klienci nie są najczęściej w stanie sami racjonalnie ocenić wartości oraz jakości usługi prawniczej.

Wynagrodzenie obejmuje honorarium i zwrot wydatków. Honorarium to wyłącznie zapłata za wykonaną usługę. Odrębną pulę stanowią wydatki poniesione przez prawnika w związku z wykonaniem usługi – różnego rodzaju opłaty, podatki lub inne koszty, które klient musi prawnikowi zwrócić. Prawnik nie ma bowiem obowiązku ponoszenia za klienta wydatków.

Wynagrodzenie, a także jego forma oraz wysokość są bowiem wypadkową wielu czynników.

Tradycyjnie już  przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności takie czynniki jak :

  • charakter oraz rodzaj sprawy – a więc, czy jest ona typowa, czy nietypowa; jakiego działu prawa ona dotyczy; czy też występuje w niej jedno, bądź wiele zagadnień, albo kwestii wstępnych, głównych czy też pobocznych),
  • wymagany nakład pracy (a więc: czas, wysiłek intelektualny, organizacyjny bądź techniczny),
  • miejsce oraz terminy świadczenia usługi (bądź świadczenie usługi wymaga osobistego, bezpośredniego, czy też pośredniego kontaktu, lokalizacja siedziby, albo  miejsca zamieszkania prawnika oraz klienta, upływ terminów, od których to zależy przedawnienie sprawy, albo skuteczność procesowa dokonywanych czynności),
  • stopień trudności , a także złożoności sprawy (a więc-  czy jest ona nieskomplikowana, czy też skomplikowana pod względem prawnym bądź faktycznym),
  • wymaganą specjalistyczną wiedzę (prawniczą , a także nieprawniczą).

Nowsze podejścia odnośnie  kwestii wynagrodzenia wskazują także na takie oto czynniki jak:

  • znaczenie – czyli wartość sprawy dla klienta,
  • korzyści – a więc : wyniki, efekty materialne oraz niematerialne osiągane przez klienta związane ze świadczoną usługą.

Natomiast szerszym kontekście na wynagrodzenie mogą wpływać:

  • określana mianem życiowej wartości klienta dla prawnika, które to pojawiają się najczęściej przy stałych i długoterminowych umowach , bądź relacjach z klientem.

Popularne Posty