Prawo

Jak starać się o przyznanie adwokata z urzędu?

Jak starać się o przyznanie adwokata z urzędu?

Znaczna część osób , które to prowadzą spór w sądzie nie może niestety pozwolić sobie na opłacenie adwokata, bądź radcy prawnego. Osoby takie, które to spełniają odpowiednie warunki mogą bowiem ubiegać się o przyznanie im adwokata z urzędu.

Adwokat z urzędu

Aby móc uzyskać pomoc prawną z urzędu trzeba wówczas do sądu, w którym to dana sprawa się toczy złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. Do takiego właśnie wniosku dołączamy oświadczenie mówiące o stanie majątkowym, czy też o stanie rodzinnym, bądź majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania. Formularz, na którym to składa się takie oświadczenia możemy dostać w sądzie.

Nieodpłatną lub częściowo płatną pomoc prawną może uzyskać osoba fizyczna, która została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części.

Adwokat z urzędu w sprawach pracowniczych

Zasadniczo, jak już było wspomniane powyżej, o adwokata z urzędu może starać się osoba będąca zwolniona z kosztów sądowych. W przypadku, gdy chodzi o pracowników to, pracownik, który to dochodzi większości roszczeń ze stosunku pracy jest już ustawowo zwolniony od kosztów sądowych. Nie znaczy to jednak, iż automatycznie zostanie mu przydzielony adwokat, bądź radca prawny z urzędu. Przydzielenie adwokata z urzędu nie jest natomiast automatyczne. Nawet, gdy pracownik spełnia niemal wszystkie warunki, to wówczas do sądu należy decyzja odnośnie tego, czy adwokat z urzędu zostanie przyznany. Jeśli sąd uzna, iż sprawa jest na tyle jasna oraz prosta, a pracownik sam dobrze daje sobie radę, to może jednak nie przyznać takiemu pracownikowi adwokata z urzędu.

 Wówczas kiedy sąd nie przyzna adwokata z urzędu, można też złożyć zażalenie na takie postanowienie sądu. Takie właśnie odwołanie nie wiąże się z żadnymi kosztami – bowiem jest bezpłatne. Trzeba podać w nim inne przyczyny, które to są powodem niemożliwości opłacenia adwokata. Podanie takowych przyczyn będzie skutkowało odrzuceniem zażalenia.

Adwokat z urzędu w sprawach rodzinnych

Niektóre sprawy rodzinne są często na mocy ustawy zwolnione z opłat sądowych. Dzięki temu wówczas można składać wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu. Są to właśnie sprawy takie jak:

  • uznanie dziecka, jednak tylko wtedy, kiedy ojciec dziecka dobrowolnie pragnie przed sądem, aby złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka,
  • sprawy dotyczące ustalenie ojcostwa oraz macierzyństwa, jednak tylko dla osoby, która składa pozew w danej sprawie,
  • odnośnie nadania dziecku nazwiska,
  • odnośnie przysposobienia dziecka,
  • sprawy dotyczące odebrania małoletniego dziecka jego rodzicom bądź opiekunom,
  •  sprawy o alimenty, jednak z kosztów zwolniona jest tylko ta osoba, która to wnosi o alimenty bądź ta, która to została pozwana w sprawie o obniżenie alimentów,
  • również sprawy składane przez osoby nieletnie w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zatem jest możliwość uzyskania adwokata, z urzędu w przypadku, gdy spełnia się wskazana wyżej wymagania/ kryteria i kwalifikuje się wówczas do złożenia do sądu odpowiedniego wniosku, wnosząc tym samym o prawo do przyznania adwokata z urzędu.

Popularne Posty