Szkolenia

Jak dopasować szkolenie do potrzeb pracowników?

Jak dopasować szkolenie do potrzeb pracowników?

Szkolenia dla pracowników mogą być prowadzone w dwojakiej formie – w postaci wyjazdowej bądź stacjonarnej. Przełożony oddelegowuje konkretną osobę lub kilka osób na stosowne szkolenie. Wiele firm zaprasza do swojej siedziby specjalistów z właściwych dziedzin, aby oszczędzić czas pracowników oraz umożliwić podwyższanie kwalifikacji większej liczbie osób. Jest to także oszczędność finansowa, ponieważ unika się konieczności płacenia delegacji.

Wielu pracowników z chęcią bierze udział w proponowanych szkoleniach. Co więcej, samodzielnie wyszukuje odpowiednie miejsca, gdzie może doskonalić swoje umiejętności. Na drugim biegunie znajdują się osoby, które na słowo “szkolenie” reagują niechęcią. W jaki sposób sprawić, by były one jak najbardziej efektywne?

Jakie są środki, by zachęcić pracowników do udziału w szkoleniach?

Jednym ze sposobów jest zastosowanie techniki 6 motywacji BAI (z ang. Behavioral Attitude Index). Dzięki nim można do konkretnej osoby dobrać właściwy sposób zachęcenia do udziału w szkoleniach. Według BAI wewnętrzną motywacją dla pracownika mogą być: spokój, solidarność, wywieranie wpływu, ekonomia, artyzm oraz wiedza. Są to określenia cech właściwych danym osobom. Poznając charakter pracownika, jego potrzeby i oczekiwania, przełożony może z łatwością dopasować technikę do osoby. Można tego dokonać między innymi na podstawie ankiet lub kwestionariuszy samooceny dokonywanych w określonych odcinkach czasu. Dodatkowo obserwacja systemu pracy i współpracy oraz rozmowy pozwalają stwierdzić, co będzie najlepsze dla danego pracownika. W firmie podstawą jest bowiem właściwa komunikacja wewnętrzna.

I – Wewnętrzny spokój

Jeśli chodzi o motywację osób, dla których wewnętrzny spokój jest priorytetem, należy zwrócić uwagę, że dla nich najważniejszy jest rozwój osobisty w celu ulepszania siebie oraz poszukiwania sensu życia. To pracownicy, którzy niezależnie od sytuacji trzymają się swoich wewnętrznie ustalonych zasad, mają spójną hierarchię wartości. Dla nich cenne będą szkolenia rozwojowe pod kątem doskonalenia nie tylko umiejętności zawodowych, ale też osobistych. Wszelkiego rodzaju szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności i tym podobne przełożą się w przyszłości na lepszą współpracę w firmie oraz kontakt z klientem.

II – Solidarność

Osoby, które na pierwszy miejscu stawiają solidarność, przede wszystkim skupiają się na jakości pracy, która ma służyć innym. Dla nich priorytetem jest pomoc współpracownikom i klientom. Są to osoby otwarte na dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Delegując taką osobę na szkolenie warto wskazać korzyści płynące nie tyle dla samego pracownika, co dla całej firmy i osób w niej działających. Pracownik z wysoko rozwinięta solidarnością, po odbyciu szkolenia, chętnie przekaże nabyte umiejętności i wiedzę.

III – Wywieranie wpływu

Kolejna grupa pracowników to ci, którzy za cel stawiają sobie wywieranie wpływu. Są nastawieni na kierowanie własnym rozwojem w stronę wzmacniania aktualnej pozycji oraz zdobywania władzy. To osoby ceniące niezależność i samodzielnie wyznaczające kierunki działania. Dla nich dedykowane szkolenia powinny umożliwiać dalszy rozwój w celu zdobywania wyższych kwalifikacji, a co na tym idzie stanowisk.

IV – Wewnętrzna motywacja w postaci ekonomii

Motywacja wewnętrzna w postaci ekonomii sprawia, że osoba skupia się na osiąganiu celów zawodowych, szczególnie finansowych. Dotyczy to zarówno siebie, jak i firmy. Pracownik taki szuka możliwości pozyskania jak najwyższych dochodów, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Osoba taka stawia sobie cele, które można zrealizować w mierzalny sposób. Za interesujące uzna szkolenie, które pomoże jej spełnić własne aspiracje, a także przełożyć je na dorobek firmy.

V – Motywacja w postaci artyzmu

Osoby cechujące się motywacją w postaci artyzmu chcą maksymalnie wyrażać siebie w każdym działania. Cechują się wysokim poziomem kreatywności i bogatymi pomysłami. Rozwojowe szkolenia dla nich to takie, które umożliwią ekspresję ich wrażliwości, wyobraźni oraz osobistego poczucia estetyki. Nowe umiejętności nabyte w trakcie szkolenia zostaną wykorzystane w pracy zawodowej do rozwijania firmy w jeszcze bardziej pomysłowy sposób.

VI – Zdobywanie nowej wiedzy

Ostatnią grupę stanowią osoby nieustannie nakierowane na zdobywanie nowej wiedzy. Interesują się poszerzaniem posiadanych wiadomości. Mogą być nakierowane na wąską specjalizację lub interesować się szerokimi dziedzinami. Dla nich najważniejsze podczas szkolenia jest maksymalne wzbogacenie wiedzy. Dążą do bycia ekspertami w swojej dziedzinie, co pozwala im dzielić się uzyskanymi wiadomościami i przekazywać dalej nabyte informacje.

Popularne Posty