Prawo

Czym jest i na czym polega intercyza?

Intercyza

Intercyza jest umową zawieraną pomiędzy małżonkami lub parą zamierzającą wstąpić w związek małżeński. Jej celem jest wprowadzenie innego niż ustawowy ustrój małżeński. W języku prawnym termin “intercyza” nie funkcjonuje. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zajmujący się ustrojem małżeńskim definiuje “intercyzę” jako umowę majątkową małżeńską. 

Umowa majątkowa małżeńska, intercyza, musi zostać spisana w formie aktu notarialnego przed lub po zawarciu małżeństwa. Jednak istotna jest tutaj data zawarcia umowy, bowiem nie działa ona wstecznie. Sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe do dnia jej podpisania.

Rodzaje intercyzy funkcjonujące w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

  • umowa wyłączająca wspólność majątkową, wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków
  • umowa rozszerzająca wspólność majątkową
  • umowa ograniczająca wspólność majątkową
  • umowa przywracająca wspólność ustawową

Rozdzielność majątkowa

Najczęściej stosowanym rodzajem intercyzy jest umowa wyłączająca wspólność majątkową, wprowadzająca pełną rozdzielność majątku małżonków. Polega ona na zachowaniu przez każdego z małżonków majątku, który został przez niego nabyty zarówno przed zawarciem umowy jak i po jej zawarciu. Oznacza to, że wszystko co zostanie kupione na swoje imię przez jednego z małżonków staje się automatycznie składnikiem jego osobistego, wyłącznego majątku. Oznacza to również, że cały majątek powstały przed zawarciem umowy pozostaje składnikiem osobistego i wyłącznego majątku małżonka. W wyniku podpisania umowy nie powstanie wspólny dla małżonków majątek.

Ograniczenia intercyzy

Jednak warto pamiętać, że wejście w życie umowy majątkowej małżeńskiej nie wyłącza relacji małżeńskich ze stosowania przepisów ogólnych regulujących małżeńskie stosunki majątkowe. Intercyza nie zwalnia małżonków z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, każdego na miarę jego możliwości, potrzeb i sił. Intercyza nie zwalnia również ze współodpowiedzialności za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków powstałe w wyniku konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny, np. opłaty za media, najem mieszkania etc. 

O czym warto wiedzieć przed zawarciem intercyzy

Przed zawarciem umowy małżeńskiej majątkowej warto wiedzieć, że występują okoliczności, gdy intercyza nie zabezpiecza przed roszczeniami wierzyciela i nie daje pełnej ochrony, czyli nie spełnia warunków, dla których została zawarta. Każda ze stron małżeństwa, aby intercyza była skuteczna, musi w momencie podejmowania jakiegokolwiek zobowiązania powiadomić kontrahenta, pożyczkodawcę, etc. że w jej małżeństwie funkcjonuje intercyza. W praktyce oznaczałoby to, że małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą w preambule każdej umowy gospodarczej powinni wprowadzić zawiadomienie o rozdzielności majątkowej.

Warto również pamiętać o tym, że po podpisaniu intercyzy ulega ograniczeniu zdolność kredytowa małżeństwa. Znaczy to, że para nie może już wspólnie ubiegać się o kredyt bankowy. Ponadto małżeństwo traci prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

Popularne Posty