Prawo

Czym dokładnie jest adwokatura?

Czym dokładnie jest adwokatura?

Adwokatura, inaczej palestra to ogół wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich. W Polsce adwokatura liczy sobie ok. 9000 adwokatów, z których 3/4 uprawia swój zawód w sposób czynny i nieprzerwany, w tej grupie znajdują się również aplikanci adwokaccy, którzy odbywają aplikację.

Aplikacja to praktyka absolwenta studiów prawniczych. Aplikację określa zbiór szczegółowych przepisów a kończy się ona egzaminem państwowym. Celem aplikacji jest przygotowanie przyszłego prawnika do samodzielnego wykonywania zawodu. Na aplikację przyjmuje się studentów prawa, którzy uzyskali absolutorium.

Skład adwokatury

W skład adwokatury, zgodnie z polskim systemem, wchodzą 24 izby adwokackie. Tworzą one system zawodowej korporacji adwokackiej, do której przynależność jest obowiązkowa. Najwyższy organ samorządu zawodowego adwokatów to Naczelna Rada Adwokacka.

Adwokatura to także zbiór wewnętrznych norm i przepisów regulujących pracę adwokata w sprawach przez niego prowadzonych: cywilnych, karnych, administracyjnych oraz wszelkich pozostałych. Zbiór tworzony przez doświadczenie, tradycję i dorobek kilkuset lat historii tego zawodu, a także zwyczaje wypracowane w tym czasie w stosunku do sądów, klientów oraz przeciwników procesowych.

Podstawowymi organami adwokatury, do których mogą należeć tylko adwokaci to: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Wyższa Komisja Rewizyjna.

Co roku naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi RP sprawozdanie z działalności adwokatury, w którym to sprawozdaniu przedstawia też zestawienie najpoważniejszych problemów.

Podstawową jednostką organizacyjną adwokatury jest zespół adwokacki, jej członkami mogą być tylko osoby widniejące na listach adwokatów. Adwokat będący członkiem zespołu adwokackiego ma określone prawa, np. ma prawo do:

 • udziału w pracach oraz dochodach zespołu adwokackiego, chyba, że czasowo jest wyłączony z tych prac z powodu choroby czy macierzyństwa
 • ma prawo do urlopu wypoczynkowego, płatnego

Członkowie zespołów adwokackich oraz ich rodziny mają prawa do wszelkich świadczeń z tytułu zatrudnienia, obejmuje ich prawo do świadczeń emerytalnych, świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby czy macierzyństwa, ubezpieczenia rodzinnego.

Organami zespołu adwokackiego są:

 • zebranie całego zespołu
 • kierownik zespołu
 • komisja rewizyjna zespołu, jeżeli liczy on powyżej 12 członków

Umowę z klientem zawiera kierownik zespołu adwokackiego w imieniu całego zespołu, natomiast pełnomocnictwo udzielane jest konkretnego adwokatowi. Adwokat, członek zespołu adwokackiego, ma prawo w szczególnych przypadkach odmówić kierownikowi zespołu udzielenia pomocy prawnej konkretnemu klientowi. Wątpliwości z tego tytułu rozstrzyga Rada Adwokacka.

Podstawowe organy izby adwokackiej to:

 • zgromadzenie izby składającej się z adwokatów
 • okręgowa rada adwokacka
 • sąd dyscyplinarny
 • komisja rewizyjna

Naczelna Rada Adwokacka składa się z:

 • prezesa
 • adwokatów wybranych przez Krajowy Zjazd Adwokatury
 • dziekanów okręgowych rad adwokackich

Popularne Posty