Prawo

Czym adwokat różni się od radcy prawnego?

Czym adwokat różni się od radcy prawnego?

Adwokat oraz radca prawny to dwa różne zawody. Jenak w ostatni czasie da się zauważyć niwelowanie różnic pomiędzy obydwoma profesjami.
Zdarza się, że mamy jakiś problem prawny i nie wiemy do kogo się zwrócić. Czy do adwokata czy do racy prawnego czy może do notariusza. Warto jednak to wiedzieć. W ten sposób zaoszczędzimy czas, pieniądze i nerwy.

Adwokat

Wykonywanie tego zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze. A więc to na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, a także  przeprowadzane są egzaminy na aplikacje , jak również adwokaci prowadzą działalność gospodarczą.
Zgodnie z tą ustawą zawód adwokata polega więc na świadczeniu pomocy prawnej, a więc na:

  • Udzielaniu porad prawnych,
  • Również na sporządzaniu opinii prawnych
  • Także na opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • Występowaniu oraz reprezentowaniu przed sądami,
  • Występowaniu  oraz reprezentowaniu przed urzędami.

Radca prawny

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, również jest regulowana przez ustawę. W tym oto wypadku jest to ustawa z 6 lipca 1982 r. mówiąca o radcach prawnych. Zgodnie z definicją, która to zawarta jest w art. 4 w/w ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego mówi o świadczeniu pomocy prawnej.

Natomiast radca prawny nie może występować bowiem jako obrońca w sprawach karnych, a także karnoskarbowych. Warto też wiedzieć, iż i w tym wypadku pomoc prawna definiowana jest zatem  jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, a także opracowywanie projektów aktów prawnych, jak również występowanie przed sądami oraz urzędami.

Różnice

Patrząc z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna główna różnica między obydwoma zawodami. Tylko adwokat może być bowiem obrońcą w sprawach karnych, a także karnoskarbowych. Radca prawny nie może zatem reprezentować swojego mocodawcy w takich oto sprawach, oraz w takim charakterze.

Do niedawna radcowie prawni nie mieli również możliwości, aby występować taż w sprawach rodzinnych (m.in. sprawy rozwodowe). Teraz się to zmieniło, gdzie od 2007 r. otwarto radcom prawnym furtkę do przeprowadzania tego rodzaju spraw.

Inną istotną różnicą między obydwoma zawodami jest to, iż radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci z kolei mogą wykonywać swój zawód tylko w drodze indywidualnej działalności gospodarczej, albo jako wspólnik spółki.

Różnica ta jest o tyle znacząca, iż z adwokatem możemy zawrzeć tylko umowę cywilnoprawną z kolei z radcą prawnym także umowę o pracę. Ale z punktu widzenia przeciętnego człowieka nie jest to jednak istotna różnica.

Podsumowanie

Coraz częściej jednak mówi się o połączeniu obydwu tych zawodów w jeden. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie spotykamy się z takim dualizmem zawodów prawniczych. Jednak w innych państwach pojawia się raczej jeden zawód. Dlatego właśnie w Polsce rozpoczęły się już prace nad połączeniem.

Na razie jednak są dwa zawody. Ich różnica jednak z punktu widzenia klienta sprowadza się do tego, iż tylko i wyłącznie adwokat może być obrońcą w sprawach karnych, a także karnoskarbowych. We wszystkich innych sprawach uprawnienia radcy prawnego oraz adwokata się pokrywają.

Zarówno do jednego jak, również drugiego można pójść, gdy ma się problem z prawem cywilnym, rodzinnym bądź administracyjnym. Jeden oraz drugi może reprezentować mocodawcę w sądzie cywilnym, czy sądzie administracyjnym, bądź Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym jak też przed urzędami oraz organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

Popularne Posty