Prawo

Adwokat – prawo karne

Adwokat - prawo karne

Prawo karne

Prawo karne należy do najtrudniejszych dziedzin prawa, osoby oskarżone i poszkodowane w danej sprawie nie posiadają odpowiedniej wiedzy, aby podjąć odpowiednie działania. Osoba oskarżona w danej sprawie karnej, nie może prowadzić skutecznie swojej obrony bez znajomości przepisów prawa. Korzystając z porady prawnej można poznać sposoby wyjścia z trudnej sytuacji, zapoznać się ze swoim położeniem w danej sprawie karnej a także otrzymać wsparcie i poznać możliwości uniknięcia skazania.

W spawach karnych pomoc adwokata jest istotna na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, sądowego po postępowanie wykonawcze. Osoba oskarżona przesłuchiwana przez policję i prokuratora powinna znać swoje prawa i obowiązki, ponieważ udzielone zeznania będą miały wpływ na dalsze postępowanie.

Adwokat towarzysząc klientowi od początku wszczętego postępowania dba o jego interesy i udziela stosowanych porad chroniąc oskarżonego przed nieodpowiednim działaniem. Wnioski dowodowe zbierane w danej sprawie karnej są na bieżąco analizowane przez adwokata, dzięki czemu może on skutecznie odpierać zarzuty i gromadzić dowody świadczące o niewinności swojego klienta.

Prawo karne obejmuje przestępstwa w dziedzinie prawa gospodarczego np. malwersacje finansowe, przekupstwo. A także przestępstwa przeciw drugiej osobie, między innymi: spowodowania uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciała, nieumyślne spowodowanie śmierci. Ponadto prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym i spowodowanie wypadku drogowego, stosowanie gróźb karalnych, szantaż.

Adwokat pełniący rolę obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego zapewnia klientowi:

  • Nadzorowanie przebiegu postępowania poprzez czynne uczestnictwo podczas przesłuchania klienta, jako podejrzanego w sprawie.
  • Obecność podczas przesłuchania świadków oraz biegłych wydających opinię w danej sprawie.

Obrońca może doradzać klientowi w sprawie postępowania prowadzącego do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia jak np. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy sądowej. Ponadto adwokat dbając o interesy klienta (oskarżonego) w uzasadnionych przypadkach przygotowuje zażalenie na zatrzymanie, występuje o zmianę środka zapobiegawczego, jako nieadekwatnego do popełnionego czynu.
Obrońca może wystąpić o wszczęcie postępowania mediacyjnego z pokrzywdzonym w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy, i pozytywnego jej zakończenia. Adwokat bierze czynny udział, jako mediator przedstawiając odpowiednie argumenty i propozycje motywujące stronę przeciwną do zmiany zarzutów. Adwokat biegły w prawie karnym potrafi znaleźć podstawy do ubiegania się w imieniu oskarżonego o warunkowe umorzenie postępowania.

Gdy dojdzie do rozprawy sądowej adwokat wynajęty do obrony klienta bierze czynny udział w toku całego postępowania sądowego. Analizuje wszystkie dokumenty zgromadzone w sprawie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas przygotowania oskarżenia obrońca może przedstawić wniosek o cofnięcie sprawy do prokuratora. Ponadto dbając o dobro klienta może udzielić mu porady o dobrowolnym poddaniu się karze, aby uzyskać mniejszy wyrok skazujący. Adwokat reprezentujący oskarżonego opracowuje i przedstawia w sądzie pisma procesowe związane z apelacją, wznowieniem postępowania czy kasacją. Ponadto jest on uprawniony do przedkładania sprzeciwu od wydanego wyroku zaocznego lub nakazowego.

Adwokat będący obrońcą w sprawie karnej przygotowuje odpowiednie wnioski wspierające klienta tzn.: wniosek o odroczenie wykonania kary o pozbawienie wolności, o przerwę w odbywaniu kary, przedterminowe zwolnienie. W przypadku nałożenia na oskarżonego kar finansowych, adwokat może wystąpić o umorzenie grzywny lub rozłożenie jej spłaty na raty.

Popularne Posty